neotherm-nasz-dostawca-nowoczesnych-izolacji 2020-09-03

Neotherm - nasz dostawca nowoczesnych izolacji

Fir­ma Ne­otherm jest pro­du­cen­tem naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów ter­mo­izo­la­cyj­nych.

Mo­to­rem roz­wo­ju na­szej fir­my jest przede wszyst­kim suk­ce­syw­ne wzbo­ga­ca­nie ofer­ty asor­ty­men­to­wej. Oprócz stan­dar­do­wych płyt sty­ro­pia­no­wych po­sia­da­my w ofer­cie spe­cja­li­stycz­ne pły­ty: wo­do­od­por­ne, ognio­och­ron­ne, aku­stycz­ne, pły­ty la­mi­no­wa­ne pa­pą pod­kła­do­wą na we­lo­nie z włók­na szkla­ne­go, pły­ty spad­ko­we, pły­ty o ob­ni­żo­nym współ­czyn­ni­ku prze­wo­dze­nia cie­pła. Je­ste­śmy rów­nież pro­du­cen­tem che­mii bu­dow­la­nej do­stęp­nej pod mar­ka­mi „Ne­o-” oraz kom­plek­so­we­go sys­te­mu ocie­pleń „Sy­stem Ne­otherm Pa­ten­t”. Pro­duk­ty na­szej fir­my do­stęp­ne są na te­re­nie ca­łej Pol­ski. Wszel­kie in­for­ma­cje na ich te­mat moż­na uzy­skać u na­szych przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych oraz do­rad­ców tech­nicz­nych. Ne­otherm od po­cząt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści przy­kła­da bar­dzo du­żą wa­gę do ja­ko­ści swo­ich pro­duk­tów. Po­ma­ga w tym wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny i pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel ko­rzy­sta­ją­cy z no­wo­cze­sne­gopar­ku ma­szy­no­we­go oraz la­bo­ra­to­rium ba­daw­cze­go, umoż­li­wia­ją­ce­go ba­da­nia wy­ro­bów na każ­dym eta­pie pro­duk­cji. Wszyst­kie na­sze wy­ro­by pro­du­ko­wa­ne są z su­row­ców naj­wyż­szej ja­ko­ści w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce nor­my i prze­pi­sy. Po­dle­ga­ją Za­kła­do­wej Kon­tro­li Pro­duk­cji zgod­nie z eu­ro­pej­skim sys­te­mem oce­ny wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych. Każ­da z fa­bryk pro­du­ku­je pe­łen asor­ty­ment płyt sty­ro­pia­no­wych, a wszyst­kie dzia­ła­ją w opar­ciu o pro­ce­du­ry umoż­li­wia­ją­ce stan­da­ry­za­cję wy­ro­bu gwa­ran­tu­ją­cą po­wta­rzal­ność pa­ra­me­trów tech­nicz­nych. Wy­so­kie stan­dar­dy ja­ko­ściowe oraz ter­mi­no­wość, są pod­sta­wo­wy­mi wy­znacz­ni­ka­mi na­szych dzia­łań.


Aktualności

PSB Mrówka Kazimierza Wielka
Siedziba:
ul. 1-go Maja 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Telefon: 600 250 274
E-mail: kazimierzawielka@psbmrowka.com.pl
NIP: 5471015096
REGON: 070489357